• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HỒNG LĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Có 451 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Cấp giấy phép xây dựng đối với trạm BTS loại 2 viễn thông Cấp huyện
2 Thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập. Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
3 Sáp nhập nhà trường, nhà trẻ dân lập Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
4 Chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
5 Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
6 Cấp phép hoạt động đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
7 Đình chỉ hoạt động đối với nhà trường, nhà trẻ công lập, dân lập Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
8 Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi ở cơ sở giáo dục mầm non. Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
9 Thủ tục hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 3-4 tuổi ở cơ sở giáo dục mầm non Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
10 Thành lập trường tiểu học công lập, tư thục Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
11 Sáp nhập trường tiểu học công lập, tư thục Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
12 Chia, tách trường tiểu học công lập, tư thục Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
13 Đình chỉ hoạt động đối trường tiểu học công lập, tư thục Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
14 Giải thể hoạt động đối với trường tiểu học công lập, tư thục Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
15 Cho phép hoạt động trường tiểu học công lập, tư thục. Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
16 Thành lập trường trung học cơ sở công lập, tư thục. Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
17 Sáp nhập trường trung học cơ sở học công lập, tư thục. Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
18 Chia, tách trường trung học cơ sở học công lập, tư thục Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
19 Đình chỉ hoạt động đối với trường trung học cơ sở công lập, tư thục Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
20 Cho phép hoạt động trở lại đối với trường trung học cơ sở công lập, tư thục Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
21 Giải thể trường trung học cơ sở công lập, tư thục. Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
22 Cho phép hoạt động trường trung học cơ sở công lập, tư thục. Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
23 Cấp mới, gia hạn Giấy phép dạy thêm HT văn bằng chứng chỉ Cấp huyện
24 Chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp THCS HT văn bằng chứng chỉ Cấp huyện
25 Cấp bản sao Bằng tốt nghiệp THCS từ sổ gốc. HT văn bằng chứng chỉ Cấp huyện
26 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản Nông nghiệp Cấp huyện
27 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết thời hạn hiệu lực) Nông nghiệp Cấp huyện
28 Nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức Lĩnh vực: Công chức, viên chức Cấp huyện
29 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận). Nông nghiệp Cấp huyện
30 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Nông nghiệp Cấp huyện
31 Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa. Đường thủy nội địa Cấp huyện
32 Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội lần đầu đối với phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. Đường thủy nội địa Cấp huyện
33 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật. Đường thủy nội địa Cấp huyện
34 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp trong trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký. Đường thủy nội địa Cấp huyện
35 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp trong trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký. Đường thủy nội địa Cấp huyện
36 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác. Đường thủy nội địa Cấp huyện
37 Cấp lại giấy chứng nhận, đăng ký phương tiện thuỷ nội địa phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp trong trường hợp phương tiện chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa. Đường thủy nội địa Cấp huyện
38 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người. Đường thủy nội địa Cấp huyện
39 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa Cấp huyện
40 Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án sử dụng vốn ngân sách huyện, vốn ngân sách nhà nước phân cấp cho UBND cấp huyện quyết định đầu tư. Đầu tư trong nước Cấp huyện
41 Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật các dự án sử dụng vốn ngân sách huyện, vốn ngân sách nhà nước phân cấp cho UBND cấp huyện quyết định đầu tư. Đầu tư trong nước Cấp huyện
42 Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư có sử dụng đất Đầu tư trong nước Cấp huyện
43 Cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh Đất đai Cấp huyện
44 Giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Đất đai Cấp huyện
45 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân đất đai Cấp huyện
46 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý đất đai Cấp huyện
47 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. đất đai Cấp huyện
48 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản đồng thời là người sử dụng đất. đất đai Cấp huyện
49 Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đông thời là người sử dụng đất đất đai Cấp huyện
50 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu đất đai Cấp huyện
51 Đăng ký, bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận đất đai Cấp huyện
52 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sơ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở đất đai Cấp huyện
53 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất theo quy định đất đai Cấp huyện
54 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đất đai Cấp huyện
55 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc cấp lại trang bổ sung do bị mất. đất đai Cấp huyện
56 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp đất đai Cấp huyện
57 Tách thửa hoặc hợp thửa đất đất đai Cấp huyện
58 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng đất đai Cấp huyện
59 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đất đai Cấp huyện
60 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đất đai Cấp huyện
61 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất. đất đai Cấp huyện
62 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. (Trường hợp chứng nhận biến động trên Giấy chứng nhận đã cấp) đất đai Cấp huyện
63 TH1 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất đất đai Cấp huyện
64 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề. đất đai Cấp huyện
65 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế đất đai Cấp huyện
66 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu đất đai Cấp huyện
67 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện đất đai Cấp huyện
68 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu đất đai Cấp huyện
69 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
70 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hành chính tư pháp Cấp huyện
71 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
72 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
73 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
74 Đăng ký việc chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
75 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
76 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
77 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
78 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
79 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
80 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc cho người từ đủ 14 tuổi trở lên Hành chính tư pháp Cấp huyện
81 Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình chỉnh trang đô thị Chỉnh trang đô thị Cấp huyện
82 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử;thay đổi hộ tịch) Hành chính tư pháp Cấp huyện
83 Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
84 Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
85 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hành chính tư pháp Cấp huyện
86 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Hành chính tư pháp Cấp huyện
87 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Hành chính tư pháp Cấp huyện
88 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Hành chính tư pháp Cấp huyện
89 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Hành chính tư pháp Cấp huyện
90 Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký. Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
91 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất. Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
92 Xoá đăng ký thế chấp. Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
93 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
94 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
95 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
96 Đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
97 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
98 Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
99 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
100 Đăng ký thành lập Hợp tác xã Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
101 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
102 Thông báo, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
103 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
104 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
105 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
106 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất, bị hư hỏng) Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
107 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất, bị hư hỏng) Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
108 Đăng ký khi hợp tác xã chia Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
109 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
110 Giải thể tự nguyện hợp tác xã Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
111 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
112 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
113 Đăng ký khi hợp tác xã tách Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
114 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
115 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
116 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
117 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia Lao động tiền lương và QHLĐ Cấp huyện
118 Cấp giấy phép kinh doanh karaoke Văn hóa cơ sở Cấp huyện
119 Thủ tục công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Văn hóa cơ sở Cấp huyện
120 Cấp Giấy đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng (có từ 1.000 đến dưới 2.000 đầu sách). Văn hóa cơ sở Cấp huyện
121 Phê duyệt Hương ước, quy ước của thôn, xóm, cụm dân cư Văn hóa cơ sở Cấp huyện
122 Cấp Giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, Giấy phép sửa chữa, cải tạo, Giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh. Xây dựng Cấp huyện
123 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh. Xây dựng Cấp huyện
124 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường Xây dựng Cấp huyện
125 Gia hạn Giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường Xây dựng Cấp huyện
126 Cấp giấy phép đào đường đô thị Xây dựng Cấp huyện
127 Gia hạn giấy phép đào đường đô thị Xây dựng Cấp huyện
128 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc huyện quản lý. Đường bộ Cấp huyện
129 Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc huyện quản lý. Đường bộ Cấp huyện
130 Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp xã quyết định đầu tư (Đối với các dự án do UBND cấp xã đề nghị UBND cấp huyện thẩm tra) Tài chính Ngân sách Cấp huyện
131 Quyết toán dự án hoàn thành (Dự án, tiểu dự án hoàn thành; hạng mục công trình hoàn thành; dự án dừng thực hiện vĩnh viễn đã có khối lượng thi công xây lắp) sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện quyết định đầu tư Tài chính Ngân sách Cấp huyện
132 Quyết toán dự án quy hoạch hoàn thành sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện phê duyệt đề cương nhiệm vụ; dự án dừng thực hiện vĩnh viễn chưa có khối lượng thi công xây lắp sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện phê duyệt chủ trương đầu tư Tài chính Ngân sách Cấp huyện
133 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công Cấp huyện
134 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần Người có công Cấp huyện
135 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Người có công Cấp huyện
136 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công Cấp huyện
137 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Người có công Cấp huyện
138 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công Cấp huyện
139 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công Cấp huyện
140 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công Cấp huyện
141 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Người có công Cấp huyện
142 Xét tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Người có công Cấp huyện
143 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Người có công Cấp huyện
144 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Người có công Cấp huyện
145 Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ Người có công Cấp huyện
146 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công Cấp huyện
147 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công Cấp huyện
148 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công Cấp huyện
149 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Người có công Cấp huyện
150 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ. Người có công Cấp huyện
151 Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Người có công Cấp huyện
152 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình, đi điều trị phục hồi chức năng Người có công Cấp huyện
153 Cấp lại Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của hộ cá thể Thành lập và phát triển DN Cấp huyện
154 Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và phát triển DN Cấp huyện
155 Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện) Thành lập và phát triển DN Cấp huyện
156 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và phát triển DN Cấp huyện
157 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và phát triển DN Cấp huyện
158 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng Cấp huyện
159 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện. Quy hoạch xây dựng Cấp huyện
160 Thẩm định, chấp thuận tổng mặt bằng sử dụng đất xây dựng công trình (dự án đầu tư) thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng Cấp huyện
161 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Cấp huyện
162 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Người có công Cấp huyện
163 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Cấp huyện
164 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Cấp huyện
165 Đăng ký khai thác nước dưới đất Tài nguyên nước Cấp huyện
166 Xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường Môi trường Cấp huyện
167 Đăng ký Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Môi trường Cấp huyện
168 Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp huyện Môi trường Cấp huyện
169 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
170 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
171 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
172 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
173 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
174 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
175 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Bảo trợ xã hội Cấp huyện
176 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng) Bảo trợ xã hội Cấp huyện
177 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Bảo trợ xã hội Cấp huyện
178 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội Cấp huyện
179 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội Cấp huyện
180 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. Bảo trợ xã hội Cấp huyện
181 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Bảo trợ xã hội Cấp huyện
182 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Bảo trợ xã hội Cấp huyện
183 Chuyển chế độ chi trả đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP, 111-HĐBT (Trường hợp chuyển trong huyện) Chính sách, tiền lương Cấp huyện
184 Chuyển chế độ chi trả đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP, 111-HĐBT (trường hợp chuyển trong tỉnh) Chính sách, tiền lương Cấp huyện
185 Chuyển chế độ chi trả đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP, 111-HĐBT (trường hợp chuyển ra ngoài tỉnh) Chính sách, tiền lương Cấp huyện
186 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cán bộ xã nghỉ việc theo quyết định số 130/CP - 111/HĐBT. Chính sách, tiền lương Cấp huyện
187 Đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ tiên tiến”. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
188 Đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến” Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
189 Đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
190 Đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện tặng giấy khen trong phong trào thi đua thường xuyên. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
191 Đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện tặng giấy khen trong phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
192 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
193 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
194 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
195 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào thi đua thường xuyên Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
196 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
197 Đề nghị tặng Cờ Thi đua Chính phủ. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
198 Đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
199 Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
200 Đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động các hạng. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
201 Đề nghị khen thưởng Huân chương Độc lập các hạng Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
202 Đề nghị phong tặng (truy tặng) danh hiệu Anh hùng Lao động cho tập thể, cá nhân. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
203 Đề nghị phong tặng hoặc truy tặng Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
204 Đề nghị UBND tỉnh trình Chủ tịch nước cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng do hư hỏng, bị mất, bị thất lạc. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
205 Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Hội, tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
206 Thủ tục thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Hội, tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
207 Đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Hội, tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
208 Phê duyệt điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Hội, tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
209 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Hội, tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
210 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công nghiệp tiêu dùng Cấp huyện
211 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công nghiệp tiêu dùng Cấp huyện
212 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công nghiệp tiêu dùng Cấp huyện
213 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Xuất bản, In và Phát hành Cấp huyện
214 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Xuất bản, In và Phát hành Cấp huyện
215 Áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp huyện
216 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp huyện
217 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tạitrung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp huyện
218 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp huyện
219 Áp dụng biện pháp cai nghiệnma túy tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp huyện
220 Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu Đấu thầu Cấp huyện
221 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong lĩnh vực y tế An toàn vệ sinh thực phẩm Cấp huyện
222 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong lĩnh vực y tế An toàn vệ sinh thực phẩm Cấp huyện
223 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực y tế An toàn vệ sinh thực phẩm Cấp huyện
224 Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Khám, chữa bệnh Cấp huyện
225 Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Khám, chữa bệnh Cấp huyện
226 Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm Khám, chữa bệnh Cấp huyện
227 Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước. Quy chế thi, tuyển sinh Cấp huyện
228 Tiếp nhận học sinh người nước ngoài vào học. Quy chế thi, tuyển sinh Cấp huyện
229 Chuyển trường từ huyện này đến huyện khác trong tỉnh. Quy chế thi, tuyển sinh Cấp huyện
230 Tiếp nhận học sinh THCS và Tiểu học từ huyện khác trong tỉnh chuyển đến. Quy chế thi, tuyển sinh Cấp huyện
231 Tuyển sinh vào lớp 6 Quy chế thi, tuyển sinh Cấp huyện
232 Thủ tục xin học lại đối với học sinh tiểu học, trung học cơ sở. Quy chế thi, tuyển sinh Cấp huyện
233 Chuyển trường đi tỉnh khác với học sinh THCS và Tiểu học. Quy chế thi, tuyển sinh Cấp huyện
234 Tiếp nhận học sinh THCS và Tiểu học từ tỉnh khác chuyển đến. Quy chế thi, tuyển sinh Cấp huyện
235 Giải quyết khiếu nại lần đầu Giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp huyện
236 Giải quyết khiếu nại lần hai Giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp huyện
237 Giải quyết tố cáo Giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp huyện
238 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai dầu khí hóa lỏng Cấp huyện
239 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai dầu khí hóa lỏng Cấp huyện
240 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ an toàn thực phẩm Cấp huyện
241 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang đô thị Chỉnh trang đô thị Cấp huyện
242 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (ATTP) thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện an toàn thực phẩm Cấp huyện
243 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
244 Cấp lại; điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Khám, chữa bệnh Cấp huyện
245 Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện Khám, chữa bệnh Cấp huyện
246 Cấp lại Chứng minh nhân dân Công an Cấp huyện
247 Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) Công an Cấp huyện
248 Cấp Chứng minh nhân dân (9 số) Công an Cấp huyện
249 Xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp sau khi đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân Công an Cấp huyện
250 Xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp khi đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân Công an Cấp huyện
251 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Công an Cấp huyện
252 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật Công an Cấp huyện
253 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Công an Cấp huyện
254 Xóa đăng ký thường trú Công an Cấp huyện
255 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Công an Cấp huyện
256 Cấp lại sổ hộ khẩu Công an Cấp huyện
257 Cấp đổi sổ hộ khẩu Công an Cấp huyện
258 Tách sổ hộ khẩu Công an Cấp huyện
259 Đăng ký thường trú Công an Cấp huyện
260 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an Cấp huyện
261 Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an Cấp huyện
262 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an Cấp huyện
263 Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an Cấp huyện
264 Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an Cấp huyện
265 Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an Cấp huyện
266 Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an Cấp huyện
267 Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an Cấp huyện
268 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công Cấp huyện
269 Đề nghị Chủ tịch UBND xã trình cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng do hư hỏng, bị mất, bị thất lạc. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
270 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Hành chính tư pháp Cấp huyện
271 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Hành chính tư pháp Cấp huyện
272 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Hành chính tư pháp Cấp huyện
273 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Hành chính tư pháp Cấp huyện
274 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Hành chính tư pháp Cấp huyện
275 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ an toàn thực phẩm Cấp huyện
276 Công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất có vườn ao gắn liền đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980 Đất đai Cấp huyện
277 Đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi đo vẽ bản đồ địa chính Đất đai Cấp huyện
278 Đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hóa cơ sở Cấp huyện
279 Thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hóa cơ sở Cấp huyện
280 Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Văn hóa cơ sở Cấp huyện
281 Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Văn hóa cơ sở Cấp huyện
282 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thị xã quản lý Đường bộ Cấp huyện
283 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Cấp huyện
284 Thủ tục đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng LĐTBXH Bảo trợ xã hội Cấp huyện
285 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội Cấp huyện
286 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội Cấp huyện
287 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Bảo trợ xã hội Cấp huyện
288 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội Cấp huyện
289 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Bảo trợ xã hội Cấp huyện
290 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai dầu khí hóa lỏng Cấp huyện
291 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tôn giáo Cấp huyện
292 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Tôn giáo Cấp huyện
293 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Tôn giáo Cấp huyện
294 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Tôn giáo Cấp huyện
295 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện Tôn giáo Cấp huyện
296 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Tôn giáo Cấp huyện
297 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Tôn giáo Cấp huyện
298 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Tôn giáo Cấp huyện
299 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Phát triển nông thôn Cấp huyện
300 Thủ tục bố trí dân cư trong huyện Phát triển nông thôn Cấp huyện
301 Thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Phát triển nông thôn Cấp huyện
302 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại Nông nghiệp Cấp huyện
303 Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại Phát triển nông thôn Cấp huyện
304 Thủ tục Cấp phép khai thác, tận dụng các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên, bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng. Lâm nghiệp Cấp huyện
305 Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng Lâm nghiệp Cấp huyện
306 Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên, phục vụ nhu cầu thiết yếu tại chỗ đối với hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư thôn Lâm nghiệp Cấp huyện
307 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước). Xây dựng Cấp huyện
308 Đăng ký khai sinh lưu động Hành chính tư pháp Cấp xã
309 Đăng ký kết hôn Hành chính tư pháp Cấp xã
310 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hành chính tư pháp Cấp xã
311 Đăng ký chấm dứt giám hộ Hành chính tư pháp Cấp xã
312 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Hành chính tư pháp Cấp xã
313 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Hành chính tư pháp Cấp xã
314 Thay đổi, cải chính hộ tịch (cho người chưa đủ 14 tuổi); bổ sung hộ tịch Hành chính tư pháp Cấp xã
315 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp xã
316 Giải quyết tố cáo tại cấp xã Giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp xã
317 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Bảo hiểm xã hội Cấp xã
318 Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Công nghiệp tiêu dùng Cấp xã
319 Đăng ký khai sinh Hành chính tư pháp Cấp xã
320 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hành chính tư pháp Cấp xã
321 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hành chính tư pháp Cấp xã
322 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới Hành chính tư pháp Cấp xã
323 Đăng ký khai tử Hành chính tư pháp Cấp xã
324 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới Hành chính tư pháp Cấp xã
325 Đăng ký giám hộ Hành chính tư pháp Cấp xã
326 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Hành chính tư pháp Cấp xã
327 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hành chính tư pháp Cấp xã
328 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con Hành chính tư pháp Cấp xã
329 Đăng ký lại khai sinh Hành chính tư pháp Cấp xã
330 Đăng ký lại kết hôn Hành chính tư pháp Cấp xã
331 Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa. Giao thông vận tải Cấp xã
332 Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. Giao thông vận tải Cấp xã
333 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật. Giao thông vận tải Cấp xã
334 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký. Giao thông vận tải Cấp xã
335 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký. Giao thông vận tải Cấp xã
336 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác. Giao thông vận tải Cấp xã
337 Cấp lại giấy chứng nhận, đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa. Giao thông vận tải Cấp xã
338 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người. Giao thông vận tải Cấp xã
339 Xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người. Giao thông vận tải Cấp xã
340 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hành chính tư pháp Cấp xã
341 Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Tôn giáo Cấp xã
342 Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Tôn giáo Cấp xã
343 Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo Tôn giáo Cấp xã
344 Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Tôn giáo Cấp xã
345 Tiếp nhận đăng ký người vào tu Tôn giáo Cấp xã
346 Tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Tôn giáo Cấp xã
347 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Tôn giáo Cấp xã
348 Hòa giải tranh chấp đất đai cấp xã Đất đai Cấp xã
349 Đăng ký khai thác nước dưới đất Tài nguyên nước Cấp xã
350 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội Cấp xã
351 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội Cấp xã
352 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Bảo trợ xã hội Cấp xã
353 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Bảo trợ xã hội Cấp xã
354 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp xã
355 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp xã
356 Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp xã
357 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp xã
358 Áp dụng biện pháp cai nghiện tự nguyện tại gia đình - cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp xã
359 Đề nghị phong tặng (truy tặng) danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. Thi đua khen thưởng Cấp xã
360 Đề nghị Chủ tịch UBND xã trình cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng do hư hỏng, bị mất, bị thất lạc. Thi đua khen thưởng Cấp xã
361 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công Cấp xã
362 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần Người có công Cấp xã
363 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Người có công Cấp xã
364 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công Cấp xã
365 Giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh Người có công Cấp xã
366 Giám định vết thương còn sót Người có công Cấp xã
367 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Người có công Cấp xã
368 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công Cấp xã
369 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Người có công Cấp xã
370 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công Cấp xã
371 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công Cấp xã
372 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công Cấp xã
373 Xét tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Người có công Cấp xã
374 Công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất có vườn ao gắn liền đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980 Đất đai Cấp xã
375 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Người có công Cấp xã
376 Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Người có công Cấp xã
377 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Người có công Cấp xã
378 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Người có công Cấp xã
379 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ. Người có công Cấp xã
380 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công Cấp xã
381 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công Cấp xã
382 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công Cấp xã
383 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Người có công Cấp xã
384 Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ Người có công Cấp xã
385 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia. Lao động tiền lương và QHXH Cấp xã
386 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu. Đất đai Cấp xã
387 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý. Đất đai Cấp xã
388 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Đất đai Cấp xã
389 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản đồng thời là người sử dụng đất. Đất đai Cấp xã
390 Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đông thời là người sử dụng đất. Đất đai Cấp xã
391 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu. Đất đai Cấp xã
392 Đăng ký, bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận Đất đai Cấp xã
393 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sơ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Đất đai Cấp xã
394 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất theo quy định. Đất đai Cấp xã
395 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hành chính tư pháp Cấp xã
396 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Hành chính tư pháp Cấp xã
397 Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Hành chính tư pháp Cấp xã
398 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Hành chính tư pháp Cấp xã
399 Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Văn hóa Cấp xã
400 Cấp Giấy đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng (có từ 500 đến dưới 1.000 đầu sách) Văn hóa Cấp xã
401 Công nhận Câu lạc bộ thể dục, thể thao cơ sở. Văn hóa Cấp xã
402 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đất đai Cấp xã
403 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc cấp lại trang bổ sung do bị mất Đất đai Cấp xã
404 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Đất đai Cấp xã
405 Tách thửa hoặc hợp thửa đất Đất đai Cấp xã
406 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Đất đai Cấp xã
407 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm Đất đai Cấp xã
408 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Đất đai Cấp xã
409 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất Đất đai Cấp xã
410 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Đất đai Cấp xã
411 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Đất đai Cấp xã
412 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề. Đất đai Cấp xã
413 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế. Đất đai Cấp xã
414 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Đất đai Cấp xã
415 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Đất đai Cấp xã
416 Đăng ký lại khai tử Hành chính tư pháp Cấp xã
417 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Bảo trợ xã hội Cấp xã
418 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Bảo trợ xã hội Cấp xã
419 Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Người có công Cấp xã
420 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Công nghiệp tiêu dùng Cấp xã
421 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại bi rach nat Công nghiệp tiêu dùng Cấp xã
422 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Hành chính tư pháp Cấp xã
423 Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân Nông nghiệp và PTNT Cấp xã
424 Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân Nông nghiệp và PTNT Cấp xã
425 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng) Bảo trợ xã hội Cấp xã
426 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội Cấp xã
427 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội Cấp xã
428 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Bảo trợ xã hội Cấp xã
429 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hội Cấp xã
430 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Bảo trợ xã hội Cấp xã
431 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua khen thưởng Cấp xã
432 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc theo chuyên đề Thi đua khen thưởng Cấp xã
433 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Thi đua khen thưởng Cấp xã
434 Đăng ký thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1000 bản Văn hóa Cấp xã
435 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Văn hóa Cấp xã
436 Đăng ký khai tử lưu động Hành chính tư pháp Cấp xã
437 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Hành chính tư pháp Cấp xã
438 Chứng thực di chúc Hành chính tư pháp Cấp xã
439 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Hành chính tư pháp Cấp xã
440 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Hành chính tư pháp Cấp xã
441 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Hành chính tư pháp Cấp xã
442 Đăng ký thay đổi cải chính hộ tịch Hành chính tư pháp Cấp xã
443 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Bảo trợ xã hội Cấp xã
444 Đăng ký kết hôn lưu động Hành chính tư pháp Cấp xã
445 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Hành chính tư pháp Cấp xã
446 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Bảo trợ xã hội Cấp xã
447 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Bảo trợ xã hội Cấp xã
448 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp xã
449 Áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại gia đình - cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp xã
450 Thông báo tổ chức lễ hội tại cấp xã Văn hóa Cấp xã
451 Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Văn hóa Cấp xã
Top