• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HỒNG LĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THỊ XÃ HỒNG LĨNH
năm 2017

Trong năm 2017 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 2354 hồ sơ

- Đã xử lý: 2258 hồ sơ

97.4%

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ
Top