• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HỒNG LĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THỊ XÃ HỒNG LĨNH
năm 2018

Trong năm 2018 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 24146 hồ sơ

- Đã xử lý: 23914 hồ sơ

99.6%

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ
Top